حکایت صعوه


لیست اشعار
صعوه آمد دل ضعیف و تن نزار
چون جدا افتاد یوسف از پدر

TotalRecords:2
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15