پادشاهی یزدگرد هجده سال بود


لیست اشعار
چو شد پادشا بر جهان یزدگرد
چو هرمز برآمد به تخت پدر
بیامد بتخت کیی برنشست
چو بنشست با سوگ ماهی بلاش

TotalRecords:4
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15