فصل هشتم


لیست اشعار
ای هوای تو مونس جانم
ای شده چشم جان من به تو باز
ای غم تو مجاور دل من
بود صاحبدلی به دانش و هوش
عاشقی ترک خواب و خور کرده
عاشق بی‌قرار، از سر درد

TotalRecords:6
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15