باب پنجم: در بیان توحید به زبان تفرید


لیست اشعار
ماییم که نیست غیر ما، اینْت کمال!
چون ما به وجود خود هویدا باشیم
ما را باشی بهْ که هوا را باشی
عمرت که میان جان و تن گرداند
با خویش همیشه عشقِ خود میبازیم
از عالمِ بیچون به سکون باید شد
ماییم که جز درگهِ ما درگه نیست
ای آن که بلی گوی الست از مایی
آن چیز کزو عالم و آدم بینم
ماییم که با ما نبود هیچ روا
با اینهمه اختلاف و تمییز که هست
بس سرکش را کز سر مویی کُشتم
گر هست دلی، ز عشق، دیوانه به است

TotalRecords:13
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15