پادشاهی کسری نوشین روان چهل و هشت سال بود


لیست اشعار
چو کسری نشست از بر تخت عاج
اگر شاه دیدی وگر زیردست
نگر خواب را بیهده نشمری
چنین گفت موبد که بر تخت عاج
چنین گفت پرمایه دهقان پیر
چنین گفت موبد که یک روز شاه
چنین گفت شاهوی بیداردل
نگه کن که شادان برزین چه گفت
چنان بد که کسری بدان روزگار
شنیدم کجا کسری شهریار
یکی پیر بد پهلوانی سخن
چنین گوید از نامهٔ باستان

TotalRecords:12
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15