هفت پیکر


لیست اشعار
ای جهان دیده بود خویش از تو
نقطه خط اولین پرگار
چون نگنجید در جهان تاجش
چون اشارت رسید پنهانی
ای دل از این خیال سازی چند
آنچه او هم نوست و هم کهن است
ای پسر هان و هان ترا گفتم
گوهر آمای گنج خانه راز
رفت منذر به اتفاق پدر
چون خورنق به فر بهرامی
چون سهیل جمال بهرامی
روزی از روضه بهشتی خویش
شاه روزی رسیده بود ز دشت
چون ز بهرام گور با پدرش
بس کن ای جادوی سخن پیوند
اول نامه بود نام خدای
چونکه خواننده خواند نامه تمام
بامدادان که صبح زرین تاج
طالع تخت و پادشاهی او
شاه روزی شکار کرد پسند
شاه بهرام روزی از سر تخت
چون برآمد ز ماه تا ماهی
روزی از طالع مبارک بخت
شه به ناز و نشاط شد مشغول
روزی از صبح فتح نورانی
چونکه بهرام شد نشاط پرست
چو گریبان کوه و دامن دشت
چونکه روز دوشنبه آمد شاه
روزی از روزهای دیماهی
چارشنبه که از شکوفه مهر
روز پنجشنبه است روزی خوب
روز آدینه کاین مقرنس بید
چون به تثلیث مشتری و زحل
شه چو تنگ آمدی ز تنگی کار
اولین شخص گفت با بهرام
چون زمین از گلیم گرد آلود
لعل پیوند این علاقه در
چون فروزنده شد به عکس و عیار

TotalRecords:38
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15