بخش پایانی


لیست اشعار
سخن گر برتر از عرش مجیدست
بزرگی بر یکی مکتب گذر کرد
چنین گفتست روزی حق پرستی
بپرسید از اویس آن پاک جانی
چو اسکندر ز دنیا رفت بیرون
چنین گفت آن یکی با خاک بیزی
بزرگی گفت ایّوب پیمبر
یکی اعرابی آمد پیشِ مهتر
پیمبر گفت بس مفسد زنی بود
مگر شبلی امام عالم افروز
چو در نزع اوفتاد آن پیر بسطام
به پیش کعبه ابراهیم ادهم
یکی رندی میان داغ ودردی
کنیزی داشت عبدالله مسعود
در اوّل روز می‌شد بشرِ حافی

TotalRecords:15
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15