مخزن الاسرار


لیست اشعار
بسم‌الله الرحمن الرحیم
ای همه هستی زتو پیدا شده
ای به ازل بوده و نابوده ما
تخته اول که الف نقش بست
نیم شبی کان ملک نیمروز
شمسه نه مسند هفت اختران
ای تن تو پاک‌تر از جان پاک
ای مدنی برقع و مکی نقاب
ای گهر تاج فرستادگان
من که درین دایره دهربند
ای شرف گوهر آدم به تو
منکه سراینده این نوگلم
جنبش اول که قلم برگفت
چونکه نسخته سخن سرسری
چون سپر انداختن آفتاب
رایض من چون ادب آغاز کرد
باد نقاب از طرفی برگرفت
خواجه یکی شب به تمنای جنس
عمر بر آن فرش ازل بافته
اول کاین عشق پرستی نبود
دادگری دید برای صواب
ای ملک جانوران رای تو
صیدکنان مرکب نوشیروان
یک نفس ای خواجه دامن کشان
روزی از آنجا که فراغی رسید
ای سپهر افکنده ز مردانگی
پیرزنی را ستمی درگرفت
روز خوش عمر به شبخوش رسید
در طرف شام یکی پیر بود
لعبت بازی پس این پرده هست
صید گری بود عجب تیز بین
ای به زمین بر چو فلک نازنین
صبحدمی با دو سه اهل درون
پیشتر از پیشتران وجود
میوه فروشی که یمن جاش بود
ای ز شب وصل گرانمایه‌تر
مسجدیئی بسته آفات شد
ای فلک آهسته‌تر این دور چند
پای مسیحا که جهان می‌نبشت
خیز و بساط فلکی درنورد

TotalRecords:60
rPP:40
TotalPageCount:2
CurrentPage:1
PageNumberLength:15