رباعی ها


لیست اشعار
در دیدن این مدینه زمزم آب
ایام چو بست کهربا بر دستت
ای نقطه دهن خطت عجب دایره است
ای سوخته شمع مه ز تاب رویت
دل در طلب تو خستگیها دارد
در خانه دل عشق تو مجمع دارد
جعفرکه زرخ ماه تمامی دارد
کردم همه عمر آنچه نمی بایدکرد
شب نیست که از غمت دلم جوش نکرد
عشقت جگرم خورد و بدل روی آورد
عشقت که بدل گرفته ام چون جانش
خط تو که ننوشت کسی زآن سان خوش
ای من همه بد کرده و دیده ز تو نیک
ای کرده غم عشق تو غمخواری دل
برکرده خویشتن چو بگمارم چشم
دل را چو بعشق توسپردم چکنم
ای سلسله عشق تو اندر پایم
گر زان توام هردو جهانم بستان
ای جوهر دینت بزرو سیم گرو
ای نور تو آمده نقاب روح تو
آنی که منورست آفاق از تو
هر بوسه کز آن تنگ دهان می خواهی

TotalRecords:22
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15