بیان وادی معرفت


لیست اشعار
بعد از آن بنمایدت پیش نظر
بود مردی سنگ شد در کوه چین
عاشقی از فرط عشق آشفته بود
پاسبانی بود عاشق گشت زار
با کسی عباسه گفت ای مرد عشق
شد مگر محمود در ویرانه‌ای

TotalRecords:6
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15