ویس و رامین


لیست اشعار
سپاس و آفرین آن پادشا را
کنون گویم ثناهاى پیمبر
سه طاعت واجب آمد بر خردمند
چو ایزد بنده اى را یار باشد
چو سلطان معاصم شاه شاهان
چه خواهى نیکوترین اى صفاهان
چو کوس از درگه سلطان بغرّید
نوشته یافتم اندر سمرها
چنان آمد که روزى شاه شاهان
جهان را رنگ و شکل بیشمارست
چو قدّ ویس بت پیکر چنان شد
چو مادر دید ویس دلستان را
چو بد فرجام خواهد بد یکى کار
چو داد آن آگاهى مر شاه را زرد
چو از شاه آگهى آمد به ویرو
چو از خاور بر آمد اختران شاه
چو خورشید بتان ویس دلارام
چو ویس دلبر این پیغام بشنید
شهنشه را خوش آمد پاسخ زرد
چو ویرو از شهنشاه آگاهى یافت
چو روشن گشت شه را چشم امید
چو در مرو گزین شد شاه شاهان
چو دایه شد ز کار ویس آگاه
چو دایه ویس را چونان بیاراست
چو بر رمین بیدل کار شد سخت
چو دایه پیش ویس دلستان شد
چو سر بر زد ز خاور روز دیگر
چو روز رام شاهنشاه کضور
چو پیش ویس رفت اورا دُژم دید
چو خواهد بد درختى راست بالا
چو رامین بود با خسرو یکى ماه
خوشا جایا بر و بوم خراسان
چو بشنید این سخن آزاده شمشاد
چو بیرون آمد از دروازه خرم
چو آگه گشت شاهنشاه موبد
پس آنگه پاسخى کردش بآیین
چو در مرو گزین شد شاه شاهان
چو از دیدار ویسه گشت نومید
بدان گاهى که شاهنشاه موبد
چو شاه و ویس و رامین هر سه باهم

TotalRecords:113
rPP:40
TotalPageCount:3
CurrentPage:1
PageNumberLength:15