ترکیب ها


لیست اشعار
دلا از جان چه برخیزد؟ یکی جویای جانان شو
خوش خوش به روی ساقیان دیدند خندان صبح را
الطرب ای خاصگان خاصه به هنگام صبح
برقع زرنگار بندد صبح
دوستی کو تا به جان دربستمی
این جان ز دام گلخن تن درگذشتنی است
ای روز رفتگان جگر شب فرو درید
کارم از دست پایمرد گذشت
بر سر شه ره عجزیم کمر بربندیم

TotalRecords:9
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15