الباب العاشر فی سبب تصنیف الکتاب و بیان کتابة هذا الکتاب رعایة لذوی الالباب


لیست اشعار
بنده در پیش شاه دین‌پرور
از دل آبستن است خامهٔ من
حسب حال آنکه دیو آز مرا
خطر من گهر پریشان کرد
گر در آورد یافت خلد و نعیم
راکعم کرد روزگار حسود
بدر بودم شدم هلال مثال
ابن خطّاب آن به مردی فرد
رقص کن پیش دل به چارهٔ خویش
از همه شاعران به اصل و به فرع
دوستی مخلص اندرین شهرم
خلق از این خانه بر حذر باشد
ای که در زیر طبع گردونی
گوشه‌ای گیر از این جهان مجاز
آن شنیدی که بود پنبه‌زنی
از پی نای و چنگ بوالخداش
آن شنیدی که رفت نادانی
سلوتی نیست روح را از کس
من نه مرد زن و زر و جاهم
ذم شنیدی ز مرغ عیسی‌رو
آن چنان در سخن ضعیف تنم
منم اندر ولایت خسرو
آن شنیدی که مرغکی در شخ
نوح را گرچه عمر داد اله
ایهّاالناس روز بی‌شرمیست
ای سنایی چو شرع دادت بار
ای تو بر دین مصطفی سالار

TotalRecords:27
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15