مثنوی ها


لیست اشعار
ای مهر سپهر پادشاهی
بحمدالله کز الطاف الهی
به نال ای دل که دیگر ماتم آمد
بحمدالله که قیوم توانا
درین گلزار کز تاثیر صحبت
حلی بندی که بی‌جنبیدن دست
درین دامگاه عجیب و غریب
من آن اعرابیم اندر دل بر
ای دل سخن از شه نجف کن
ای بلند اختر سپهر وجود
سخن طی می‌کنم ناگاه در خواب
چه گویم نطقم آن قدرت ندارد

TotalRecords:12
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15