بخش بیست و دوم


لیست اشعار
زهی عطار از بحر معانی
مگر می‌رفت آن دیوانه دل شاد
شنودم من که فردوسی طوسی
بپرسیدم ز پیری سال فرسود
بوقت نزع پیری زار بگریست
نکو گفتست آن درویش حالی
شنودم من از آن داننده استاد
بپرسیدم در آن دم از پدر من

TotalRecords:8
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15