الباب الثانی:‌ فی الکلام ذکر کلام الملک العلّام یسهل المرام


لیست اشعار
قال‌الله تعالی قل لئن اجتمعت‌الانس والجن علی ان یأتوا به مثل هذاالقرآن لایأتون به مثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیراً، و قال عزّ من قائل. ولاحبة فی ظلمات‌الارض ولا رطب ولا یابس الّا فی کتاب مبین، و قال النبی علیه‌السلام: القرآن غنی لافقر بعده و لاغنی دونه، و قال علیه‌السلام: القرآن هوالدواء من کل دواء الّا الموت. و قال ایضا: اهل القرآن هم اهل‌الله و خاصته، و قال ایضا صلوات‌الله وسلامه علیه اصدق الحدیث کتاب‌الله، و قال احمدبن حنبل: القرآن کلام‌الله غیر مخلوق و من قال مخلوق فهو کافربالله العظیم.
هم جلیلست با حجاب جلال
سرِّ قرآن قران نکو داند
ای ز دریا به کف کف آورده
رهبر است او و عاشقان راهی
بهر یک مشت کودک از وسواس
باش تا روز عرض بر یزدان
کی چشی طعم و لذّت قرآن
مر جُنُب را به امر یزدانش
در طریقی که شرط جان سپریست
پدر آدم اندرین عالم
انبیا راستانِ دین بودند

TotalRecords:12
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15