بخش سی و هفتم


لیست اشعار
سالک آتش دل شوریده حال
بوعلی دقاق آن شیخ جهان
کاملی گفتست کز بیم گناه
خواندمحمود را سر بی خویشئی
یک شبی میگفت یحیی ابن المعاد
در رهی میشد سلیمان با سپاه
در مناجات آن بزرگ کاردان
یوسف صدیق در زندان شاه
کرد محمود از برای احترام
در رهی میرفت بس زیبا زنی
رفت دزدی در سرای رابعه
شد مگر معشوق طوسی ناتوان
بود محمود و حسن در بارگاه

TotalRecords:13
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15