رباعی ها


لیست اشعار
باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ
یا رب به محمد و علی و زهرا
وصل تو کجا و من مهجور کجا
منصور حلاج آن نهنگ دریا
وا فریادا ز عشق وا فریادا
ای شیر سرافراز زبردست خدا
گفتم صنما لاله رخا دلدارا
گفتی که منم ماه نشابور سرا
هرگاه که بینی دو سه سرگردانرا
یا رب مکن از لطف پریشان ما را
گر بر در دیر می‌نشانی ما را
تا چند کشم غصهٔ هر ناکس را
پرسیدم ازو واسطهٔ هجران را
از زهد اگر مدد دهی ایمان را
تسبیح ملک را و صفا رضوان را
ای دوست دوا فرست بیماران را
دی شانه زد آن ماه خم گیسو را
در کعبه اگر دل سوی غیرست ترا
تا درد رسید چشم خونخوار ترا
در دیده بجای خواب آبست مرا
آن رشته که قوت روانست مرا
یا رب ز کرم دری برویم بگشا
ای دلبر ما مباش بی دل بر ما
آن عشق که هست جزء لاینفک ما
ای کرده غمت غارت هوش دل ما
مستغرق نیل معصیت جامهٔ ما
مهمان تو خواهم آمدن جانانا
من دوش دعا کردم و باد آمینا
گه میگردم بر آتش هجر کباب
در رفع حجب کوش نه در جمع کتب
بر تافت عنان صبوری از جان خراب
کارم همه ناله و خروشست امشب
از چرخ فلک گردش یکسان مطلب
بیطاعت حق بهشت و رضوان مطلب
ای ذات و صفات تو مبرا زعیوب
ای آینه حسن تو در صورت زیب
تا زلف تو شاه گشت و رخسار تو تخت
تا پای تو رنجه گشت و با درد بساخت
مجنون تو کوه را ز صحرا نشناخت
آنروز که آتش محبت افروخت

TotalRecords:724
rPP:40
TotalPageCount:19
CurrentPage:1
PageNumberLength:15