ترکیب ها


لیست اشعار
عشق ار به تو رخ عیان نماید
ساقی، بیار می، که فرو رفت آفتاب
چون ننالم؟ چرا نگریم زار؟

TotalRecords:3
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15