پادشاهی شیرویه


لیست اشعار
چو شیروی بنشست برتخت ناز
بدان نامور گفت پاسخ شنو
چوبشنید شیروی بگریست سخت
کنون شیرین بار بد گوش دار
هر آنکس که بد کرد با شهریار
چو آوردم این روز خسرو ببن

TotalRecords:6
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15