بخش بیست و سوم


لیست اشعار
سالک آمد نه درو عقل ونه هوش
بیدلی را بود مالی بر کسی
بیدل دیوانهٔ در حال شد
نازنین میرفت و بس شوریده بود
روستائیی بشهر مرو رفت
پیش شیخی رفت مردی نامدار
بود ملاحی معمر کار دان
در میان دشمنان پیری کهن
دیر میآمد یکی از آب باز
کرد ازمکه عمر عزم سفر
گفت رکن الدین اکافی مگر
مرتضی را گفت مردی نامور
سالخورده پیر زالی تنگدست
آن یکی پرسید از عباسه باز
مفتئی را دید آن پرهیزگار

TotalRecords:15
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15