بخش هجدهم


لیست اشعار
سالک آمد پیش خاک بارکش
بود عبداللّه طاهر در شکار
نصر احمد اندر ایام بهار
جاهلی میگفت احنف را متاب
خانهٔ داشت ای عجب خالی جنید
میشد ابراهیم ادهم در رهی

TotalRecords:6
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15