اشارات


لیست اشعار
آخرین تیر
آرزو
قدرت و قلم
شیر سنگی
نفس سوخته تاکستان
گرد و گردو
جوان جنگجوی ایل
ارزش انسان
خودشکن
مرگ برگ
در میخانه
مردان حادثه دریانوردها
انتظار
معجزه ایمان
ارمغان شب
تکدی
چشم بر راه
رخصت آواز
رهگذر با من گفت
در کنار زنده رود
مرگ شهزاده
ناباور
حرف آخر
تشنه خون
شکست سکوت
ایمان به بازگشت
توقع
غروری ست در من
عزم ویرانی
تصویر
پایدار
از منظومه هستی
از منظومه هستی
یادنامه شهیدان
رهنورد آزادگی
مثنوی
دشت ارغوان
ای عاشقان عهد کهن
زندانی
تشویش

TotalRecords:44
rPP:40
TotalPageCount:2
CurrentPage:1
PageNumberLength:15