غزل ها


لیست اشعار
ز کج بینی به زلفت نسبت چین ختن کردم
به مجلس بحث از آن خصمانه اغیار می‌کردم
به بزمش دوش رنگ‌آمیزی بسیار می‌کردم
ای شمع بتان تا کی بر گرد درت گردم
برای نیم نگاهی چو عذر خواه تو گردم
در بزم چون به کین تو غالب گمان شدم
بهر دعا از درت چون به درون آمدم
ز لطف و قهر او و در خندهای گریه آلودم
باز سرگشتهٔ مژگان سیهی گردیدم
چون متاع دو جهان را به خرد سنجیدم
به هجران کرده بودم خو که ناگه روی او دیدم
با تو آن روز که شطرنج محبت چیدم
شبی کان سرو سیم اندام را درخواب می‌دیدم
به خود دوشینه لطفی از ادای یار فهمیدم
ساز خروش کرده دل ناز پرورم
اگر می‌بینمت با غیر غیرت می‌کشد زارم
به صلح یار در هر انجمن می‌خواند اغیارم
ز بس که مهر تو با این و آن یقین دارم
من آنم که جز عشق کاری ندارم
به سینه داغ نهانی که داشتم ز تو دارم
من منفعل که پیشت دو جهان گناه دارم
خوش آن ساعت که خندان پیشت ای سیمین بدن میرم
من که از ادعیه خوانان دگر ممتازم
به بزم او حریفان را ز مستی دست و پا بوسم
ای هزارت چشم در هر گوشه سرگردان چشم
افکن گذر به کلبه ما تا بهم رسد
کو اجل تا من نقاب تن ز جان خود کشم
رسید نغمه ای از باده‌نوشی تو به گوشم
گر من به مردن دل نهم آسوده جانی را چه غم
به دشمن یارئی در قتل خود از یار می‌فهمم
به فنا بنده رهی می‌دانم
من نه مجنونم که خواهم روی در صحرا کنم
دور از تو بر روی بتان چون چشم پرخون افکنم
بس که همیشه در غمت فکر محال می‌کنم
زین گونه چو در مشق جنون حلقه چو نونم
گر شود ریش درون رخنه گر بیرونم
ز دستت جیب گل پیراهنانرا چاک می‌بینم
دل خود را هنوز اندر تمنای تو می‌بینم
از سر کوی تو با صدگونه سودا می‌روم
گرچه ناچار از درت ای سرو رعنا می‌روم

TotalRecords:601
rPP:40
TotalPageCount:16
CurrentPage:11
PageNumberLength:15