گزیده قطعه ها


لیست اشعار
ای داده سپهر شرع را نور
جمشید فلک سریر شاه اسمعیل
بر درخانه قدح نوشی
زهی پایه چتر اقبال تو
ای مخادیم که از راه شرف
ای پیش همت تو متاع سرای دهر
مدعا زین سه چار بیتک سهل
ایا آفتاب معلا جناب
ز بی کاهی امشب ستور فقیر
ای صبا خواجه را ز بنده بگو
چو وحشی سر به زانو دوش بودم در خیال تو
چند ای خر گدا توان گفتن
هاتف غیبم سحرگه مژده‌ای آورده است
زهی ارادهٔ تو نایب قضا و قدر
غیاث الدین محمد منبع فیض
خواجه وجه برات خود بدهد
می‌رسم از راه و دارم استری کز باب جوع
ای که هر خلعتی که در بر توست
خواجهٔ کم کاسهٔ ما آنکه از بهر طعام
صبر در کارها چه نیک و چه بد
ای خداوند که چون مرکب آهو تک تو
درون خیمه سوداگران نیست
یگانهٔ دو جهان زبده و خلاصه عهد
زری که می‌طلبم دوش لطف فرمودی
مهی که از افق طبع بنده طالع شد
نام جویا کنون که دیده ابر
شاه تهماسب خسرو عادل
زن جلبی رفته و در همچو من
نوشته حضرت آصف برات من به کسی
به ما خواجه تا چند خواهید گفت
سرورا از حاجب و دربان عالی حضرتت
نشستم دوش در کنجی که سازم
شرفا ساقی عنایت تو
غضنفر کلجاری به طبع همچو پلنگ
مبارک باد می‌گویند شه را
از من مرنج ای ز تو شادی جان من
زیباتر آنچه مانده ز بابا از آن تو
دریغ از شمسهٔ ایوان عصمت
دریغ از جان قلی کز جور گردون
رفت محیا شبی به خانه و دید

TotalRecords:43
rPP:40
TotalPageCount:2
CurrentPage:1
PageNumberLength:15