بیان وادی حیرت


لیست اشعار
بعد ازین وادی حیرت آیدت
خسروی کافاق در فرمانش بود
مادری بر خاک دختر می‌گریست
صوفیی می‌رفت، آوازی شنید
شیخ نصرآباد را بگرفت درد
نو مریدی بود دل چون آفتاب

TotalRecords:6
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15