بیان الارشاد


لیست اشعار
پناه من بحیّی کو نمیرد
درود از حضرتش بر جان آن کس
تمامت طول و عرض آفرینش
امانت کلمهٔ توحید میدان
بجدّ و سعی خود آن را طلب کن
خرد شد کاشف سرّ الهی
عجب مرغیست مرغ عشق جانا
نباید بود ازو غافل زمانی
بدان ای دل اگر هستی تو عاقل
از ایمانست اصل جمله ای یار
شرف از علم حاصل کن تو جانا
چو دولت همنشین مرد باشد
کسی کو صاحب این درد باشد
لباس زاهدان و رنگ پوشان
نخستین قسم را گویند ارادت
یکی دلقی و دو نان و سجاده
اساس راه دین را بر ادب دان
ز عهد خویش داد خویش بستان
بپای عشق باید رفتن این راه
مراد رهروان در فعل و طاعات
نخستین عام وانگه خاص باشد
چو در بند خودی افتاد بنده
در آن شب خواجهٔ ما شد بمعراج
خداوند جهان دانای اکبر
کند تقریر اهل این معانی
مربّی باید ای جان اندر این راه
چو کردی اربعین اول آغاز
پس آنگه ساز و ترتیب سفر کن
سیم را چونکه خواهی کرد آغاز
چو کردی اربعین دیگر آغاز
سماع اصلی بزرگست اندرین ره
ز سر بیرون کن انکار ای برادر
گروهی علم ظاهر را بخوانند
سه کشف است اندرین ره تا بدانی
خداوندا چو توفیقم فزودی
بسال پانصد و هفتاد و دو چار

TotalRecords:36
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15