جام جم


لیست اشعار
قل هوالله لامره قد قال
ای خرد را تو کار سازنده
اوحدی، گر سر لجاجت نیست
عاشقی، خیز و حلقه بر در زن
ای به مهر تو آسمان در بند
ای نخستینه فیض عالم جود
ویحک! ای قبهٔ زمرد رنگ
در جهان تا که سایهٔ شاهست
خسروی طاهر و وزیری پاک
صاحب ابر دست دریا کف
ای همایون سرای فرخنده
ای گرامی بهشت مسجد نام
ای در علم و خانهٔ دستور
چون مزاج جهان بدانستم
ای دل، از حکم زیجهای کهن
ساقی ار صاف نیست، زان دردی
مطرب، آخر تو نیز شادم کن
ای پژوهندهٔ حقایق کن
علم بالست مرغ جانت را
نامهٔ اولیاست این نامه
دوش کردم به خرمی عزمی
روز شد، ای حکیم،از آن منزل
جرم خورشید گرد پیکر خاک
وین چهار آخشیج را به درست
باز چون در مزاج این ارکان
امتزاج این دو روح را با هم
باشدش کار از اول پایه
چیست گیتی؟ سرای محنت و غم
میکشد چرخ ازین زمین و بحار
نفس نطقیست، بی‌زبان گویاست
چون شوی آنچنان که میبایی
گر بپرسد کسی که: هر دو جهان
نوبهارست و روز عیش امروز
ایکه بر تخت مملکت شاهی
رفت کسری ز خط شهر به دشت
ظلمت ظلم تیره دارد راه
ای پسر، چون ملازم شاهی
نرم باش، ای پسر، به رفتن، نرم
باده کم خور، خرد به باد مده
خوردن باده گر شود ناچار

TotalRecords:131
rPP:40
TotalPageCount:4
CurrentPage:1
PageNumberLength:15