بخش نوزدهم


لیست اشعار
سالک آمد پیش کوه گوهری
طالبی مطلوب را گم کرده بود
صوفئی رادید یک روزی نظام
بس عجب دیوانهٔ فرتوت بود
هندوئی بودست چون شوریدهٔ
رابعه یک روز در وقت بهار
آن یکی پرسید از مجنون مگر
در حرم بادی مگر میجسته بود
کرد عمرو قیس را مردی سؤال

TotalRecords:9
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15