آیینه سکندری


لیست اشعار
سرم خاک مستان فرخنده پی
خرامان شو ای خامهٔ گنج ریز
بدو گفت کاری ز رای بلند
جهان پادشاها خدایی تراست
دلم چون به گوهر کشی خاص گشت

TotalRecords:5
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15