جمشید


لیست اشعار
گرانمایه جمشید فرزند او
یکی مرد بود اندر آن روزگار
چو ابلیس پیوسته دید آن سخن
از آن پس برآمد ز ایران خروش

TotalRecords:4
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15