سراب


لیست اشعار
سراب
آنا
نگاه آشنا
در لبخند او
شبتاب
شب سیاه
مرگ روز
می خواهم از تو بشنوم
آواز نگاه تو
آشنا سوز
اندوه رنگ
نوش نگاه
اندوه
بر سنگ چشم او

TotalRecords:15
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15