فی‌فضائل خلفا


لیست اشعار
خواجهٔ اول که اول یار اوست
خواجهٔ شرع آفتاب جمع دین
خواجهٔ سنت که نور مطلق است
خواجهٔ حق پیشوای راستین

TotalRecords:4
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15