بخش بیستم


لیست اشعار
سالک آمد پیش دریای پر آب
این سخن نقل است زاسکندر که گفت
خواجه اکافی درآمد در سخن
شبلی آن کز مغز معنی راز گفت
گفت ایاز آمد بر سلطان پگاه
کرد درویشی ز درویشی سؤال
عاشقی روزی مگر خون میگریست
بود مجنونی همیشه بی کلاه
در رهی میرفت شبلی دردناک

TotalRecords:9
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15