آیینۀ عبرت


لیست اشعار
پاسبانا تا به چند این مستی و خواب گران
هم اتابیکان به ملک فارس چتر افراشتند
اندرین فترت برآمد رایت سالار زند

TotalRecords:3
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15