از بودن و سرودن


لیست اشعار
دیباچه
آن عاشقان شرزه
فتح نامه
با مرزهای جاری
آواره یمگان
معراج نامه
اعتراف
سرود ستاره
دیر است و دور نیست
مزمور بهار
سلام و تسلیت
در کجای فصل؟
اضطراب ابراهیم
مزمور درخت
باطل السحر
زندگی نامه ی شقایق 1
زندگی نامه ی شقایق 2
زندگی نامه ی شقایق 3
غزلی در مایه ی شور و شکستن
هزار پا
پرسش
زخمی

TotalRecords:22
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15