گلشن راز


لیست اشعار
اصول خلق نیک آمد عدالت
اگرچه خور به چرخ چارمین است
چه جزو است آنکه او از کل فزون است
وجود آن جزو دان کز کل فزون است
اگر خواهی که این معنی بدانی
ز تو هر فعل که اول گشت صادر
قدیم و محدث از هم چون جدا شد
قدیم و محدث از هم خود جدا نیست
چه خواهد اهل معنی زان عبارت
هر آن چیزی که در عالم عیان است
نگر کز چشم شاهد چیست پیدا
حدیث زلف جانان بس دراز است
رخ اینجا مظهر حسن خدایی است
بر آن رخ نقطهٔ خالش بسیط است
شراب و شمع و شاهد را چه معنی است
شراب و شمع و شاهد عین معنی است
خراباتی شدن از خود رهایی است
بت و زنار و ترسایی در این کوی
بت اینجا مظهر عشق است و وحدت
نظر کردم بدیدم اصل هر کار
ز ترسایی غرض تجرید دیدم
بود محبوس طفل شیرخواره
بت ترسا بچه نوری است باهر
از آن گلشن گرفتم شمه‌ای باز

TotalRecords:64
rPP:40
TotalPageCount:2
CurrentPage:2
PageNumberLength:15