باب اختلافهم فی الفقر و الصّفوة


لیست اشعار
اما علمای این طریقت را اندر فقر و صفوت خلاف است. به نزدیک گروهی فقر تمام‌تر از صفوت و به نزدیک گروهی صفوت تمام‌تر.

TotalRecords:1
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15