بخش سی و هشتم


لیست اشعار
سالک بگذشته از خیل خیال
چون سکندر با حکیم و با خفیر
بلعمی کو مرد عهد خویش بود
بود پیری عاجز و حیران شده
در بر دیوانهٔ شد عاقلی
در شبی کز میغ شد عالم سیاه
بود مجنونی همه در دشت گشت
برزفان میراند یحیی بن المعاد
خلق از حجاج بسیاری گریست
بامدادی شد بر سلطان ایاس

TotalRecords:10
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15