در نیایش خداوند


لیست اشعار
به نام خدایی که جان آفرید
کریم السجایا جمیل الشیم
در اقصای گیتی بگشتم بسی
مرا طبع از این نوع خواهان نبود
اتابک محمد شه نیکبخت
حکایت کنند از بزرگان دین

TotalRecords:6
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15