بخش بیست و دوم


لیست اشعار
سالک آمد چون شکر پیش نبات
بامدادی بود محمود از پگاه
خواجهٔ مجنون شد و مبهوت گشت
بود آن دیوانهٔ در اضطرار
بود دیوانه مزاجی گرسنه
بود صاحب عزلتی در گوشهٔ
نازنین شوریده میشد ناگهی
بود شوریده دلی دیوانهٔ
شد مگر دیوانه شبلی چند گاه
در رهی میرفت مجنونی عجب
بود آن دیوانه دل برخاسته
بر شره میخورد مجنونی طعام
نازنین شوریدهٔ درگاه بود

TotalRecords:13
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15