بخش پنجم


لیست اشعار
دوُم فرزند آمد با پدر گفت
پدر گفتش که دیوت غالب آمد
مگر بودست جائی نانوائی
شبی در مسجدی شد نیک مردی
مسیح پاک کز دنیا علو داشت
یکی رُهبان مگر دَیری نکو کرد
یکی ترسا مسلمان گشت و پیروز
عمر یک جزو از توریت بگرفت
یکی گبری که بودی پیر نامش
مگر پرسید آن درویش حالی
یکی مجنون که رفتی در ملامت
یکی دیوانه بود از اهل رازی

TotalRecords:12
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15