بخش ششم


لیست اشعار
سالک آمد پیش عرش صعبناک
سوی اسپاهان براه مرغزار
دید طفلی را مگر سفیان پیر
باغبانی سه خیار آورد خرد
داد محمود آن یکی را مال خویش
گفت چون تابوت موسی بر شتاب

TotalRecords:6
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15