مطلع‌الانوار


لیست اشعار
ای دو جهان ذرّهٔ از راه تو
ای ز ازل گوهر پاک آمده
هر چه درین چره کهن ساختند
زاهدی از خوان رضا توشه گیر
چون تن آدم ز گل آراستند
گلخنی کرد به شاهی نگاه
از پی میراث یکی خشم ناک
کعبه روی چند به گرمای تیز
بود یدالله بوغا در مصاف
داشت شبانی رمه در کوهسار
صبح دمی رفت مسیحا به دشت
باغ در ایام بهاران خوش است
شکر خدا را که ز فضل خدای
یارب از آیین صواب خودم

TotalRecords:14
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15