تحفة‌الاحرار


لیست اشعار
بسم الله الرحمن الرحیم
ای صفت خاص تو واجب به ذات!
پیشترین نغمهٔ باغ سخن
قافیه‌سنجان چو در دل زنند
شاهد خلوتگه غیب از نخست
روز بهان فارس میدان عشق
یوسف کنعان چو به مصر آرمید
شیر خدا شاه ولایت علی
زنده‌دلی از صف افسردگان
ای به زبان نکته گذار آمده!
بسته به صد مهر بر اطراف شط
هست یکی نیمهٔ عمر تو روز
ای به سرت افسر فرماندهی!
بود یکی شاه که در ملک و مال
زاغی از آنجا که فراغی گزید
نقش سراپردهٔ شاهی‌ست حسن
رونق ایام جوانی‌ست عشق
نقش شفانامهٔ عیسی‌ست این

TotalRecords:18
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15