مرگ رنگ


لیست اشعار
در قیر شب
دود می خیزد
سپیده
مرغ معما
روشن شب
سراب
رو به غروب
غمی غمناک
خراب
جان گرفته
دلسرد
دره خاموش
دنگ
نایاب
دیوار
مرگ رنگ
دریا و مرد
نقش
سرگذشت
وهم
با مرغ پنهان
سرود زهر

TotalRecords:22
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15