ابیات به جا مانده از دیگر مثنویها


لیست اشعار
ای بلبل خوش آوا، آوا ده
جوانی گسست و چیره زبانی
با صد هزار مردم تنهایی
جامه پر صورت دهر، ای جوان
لقمه‌ای از زهر زده در دهن
بگرفت به چنگ چنگ و بنشست
فرخار بزرگ و نیک جاییست
نه کفشگری که دوختستی

TotalRecords:8
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15