بخش نهم


لیست اشعار
بدان ای پاک دین گر پاک آبی
شنودم من که بودست اوستادی
بگورستان یکی دیوانه بگریست
بمسجد در بخفت آن عالم راه
مگر مردی ز مردان طلب کار
رسید آن پیر را سر الهی

TotalRecords:6
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15