چهار خطابه


لیست اشعار
شاه جهان‌، پهلوی نامدار
پادشها قصهٔ پاکان شنو!
به‌به از این عهد دل‌افروز نو
پهلویا! یاد ز میراث کن

TotalRecords:4
rPP:40
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15