غزل ها


لیست اشعار
باد شمال می‌وزد، طرهٔ یاسمن نگر
ساقیا گه جام ده گه جام خور
چو پیشهٔ تو شیوه و ناز است چه تدبیر
گرفتم عشق روی تو ز سر باز
عشق تو مرا ستد ز من باز
ای دل ز دلبران جهانت گزیده باز
هر که زو داد یک نشانی باز
هر که سر رشتهٔ تو یابد باز
ای روی تو شمع پردهٔ راز
ای شیوهٔ تو کرشمه و ناز
ذره‌ای دوستی آن دمساز
جان ز مشک زلف دلم چون جگر مسوز
عمر رفت و تو منی داری هنوز
چند جویی در جهان یاری ز کس
آفتاب عاشقان روی تو بس
در عشق روی او ز حدوث و قدم مپرس
دوش آمد و گفت از آن ما باش
ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش
غیرت آمد بر دلم زد دور باش
گر مرد رهی ز رهروان باش
در عشق تو من توام تو من باش
منم اندر قلندری شده فاش
دستم نرسد به زلف چون شستش
بیچاره دلم که نرگس مستش
اگر دلم ببرد یار دلبری رسدش
آنکه سر دارد کلاهت نرسدش
عشق آن باشد که غایت نبودش
عاشقی نه دل نه دین می‌بایدش
چون دربسته است درج ناپدیدش
بنمود رخ از پرده، دل گشت گرفتارش
ای پیر مناجاتی رختت به قلندر کش
درکش سر زلف دلستانش
هر مرد که نیست امتحانش
ای ز عشقت این دل دیوانه خوش
می‌شد سر زلف در زمین کش
آخر ای صوفی مرقع پوش
ترسا بچهٔ شکر لبم دوش
مست شدم تا به خرابات دوش
دلی کامد ز عشق دوست در جوش
ای دل ز جفای یار مندیش

TotalRecords:852
rPP:40
TotalPageCount:22
CurrentPage:11
PageNumberLength:15